bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

30 Kasım 2020 YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIAN DAİR YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz,

Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Kasım 2020 tarih 31318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “embriyo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, göçer hayvanlar” ibaresi eklenmiştir.

ESKİ 1. MADDE – Bu Yönetmeliğin amacı, ülke içindeki sperma, ovum, embriyo hariç olmak üzere hayvansal ürünler ve canlı hayvan nakillerinde uygulanacak kuralları belirlemektir.

YENİ 1. MADDE – Bu Yönetmeliğin amacı, ülke içindeki sperma, ovum, embriyo göçer hayvanlar hariç olmak üzere hayvansal ürünler ve canlı hayvan nakillerinde uygulanacak kuralları belirlemektir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “embriyo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, göçer hayvanlar” ibaresi eklenmiş, “hayvan sürülerinin hareketini,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ 2. MADDE – Bu Yönetmelik; ülke içindeki sperma, ovum, embriyo hariç olmak üzere hayvansal ürünler ve canlı hayvan nakillerini, nakillerde kullanılacak belgeleri, hayvanların yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmasını, hayvan sürülerinin hareketini, hayvan alım ve satımlarını, hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesini, hayvan nakil araçları ve hayvanla nakliyecilik yapanlar ile ilgili hususları, nakil araçlarının dezenfeksiyonunu, görevlilerin yükümlülüklerini, belgesiz ve tanımlanmamış hayvanların nakilleri ile nakillerle ilgili diğer işlemleri kapsar.

YENİ 2. MADDE – Bu Yönetmelik; ülke içindeki sperma, ovum, embriyo, göçer hayvan hariç olmak üzere hayvansal ürünler ve canlı hayvan nakillerini, nakillerde kullanılacak belgeleri, hayvanların yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmasını, hayvan sürülerinin hareketini, hayvan alım ve satımlarını, hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesini, hayvan nakil araçları ve hayvanla nakliyecilik yapanlar ile ilgili hususları, nakil araçlarının dezenfeksiyonunu, görevlilerin yükümlülüklerini, belgesiz ve tanımlanmamış hayvanların nakilleri ile nakillerle ilgili diğer işlemleri kapsar.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için varış işletmesinde bildirim sürecini de kapsayan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

ESKİ 4. MADDE (1) (Ö) – Sevk veya nakil işlemi: Hayvan ve hayvansal ürünlerin nakil vasıtaları ile veya yaya olarak, çıkış işletmesinden varış işletmesine mevzuatla belirlenen belgelerle yapılan ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için varış işletmesinde bildirim sürecini de kapsayan hareket işlemlerini,

YENİ 4. MADDE (1) (Ö) Sevk veya nakil işlemi: Hayvan ve hayvansal ürünlerin nakil vasıtaları ile veya yaya olarak, çıkış işletmesinden varış işletmesine mevzuatla belirlenen belgelerle hareket işlemlerini,

EKLENEN BENT “u) Göçer hayvan: Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde hayvanları ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan kişilere ait deve, sığır, manda, koyun ve keçiler ile tek tırnaklı hayvanları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan”

ESKİ MADDE 5 (6) – Sevk veya nakil işlemi: Hayvan ve hayvansal ürünlerin nakil vasıtaları ile veya yaya olarak, çıkış işletmesinden varış işletmesine mevzuatla belirlenen belgelerle yapılan ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için varış işletmesinde bildirim sürecini de kapsayan hareket işlemlerini,

YENİ MADDE 5 (6) – “27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” Sevk veya nakil işlemi: Hayvan ve hayvansal ürünlerin nakil vasıtaları ile veya yaya olarak, çıkış işletmesinden varış işletmesine mevzuatla belirlenen belgelerle yapılan ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için varış işletmesinde bildirim sürecini de kapsayan hareket işlemlerini,

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yaya” ibaresi “göçer” olarak değiştirilmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ MADDE 7 (11)  Veteriner sağlık raporunun geçerlilik süresi yaya yapılan sevkler haricinde en fazla beş gündür. Yaya yapılan sevklerde veteriner sağlık raporunun geçerlilik süresi altı ayı geçmemek şartıyla il hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından belirlenir.

YENİ MADDE 7 (11)  Veteriner sağlık raporunun geçerlilik süresi yaya yapılan sevkler haricinde en fazla beş gündür. Göçer yapılan sevklerde veteriner sağlık raporunun geçerlilik süresi altı ayı geçmemek şartıyla il hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından belirlenir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

ESKİ MADDE 10 (3) 60 haftalık ve üzeri yaştaki çıkma diye tabir edilen tavukların kesimhane veya rendering dışındaki yerlere nakillerine izin verilmez.

YENİ MADDE 10 “(3) Çıkma tavukların ihracat amacı dışında ya da kesimhane veya rendering dışındaki yerlere nakillerine izin verilmez.”

EKLENEN MADDE “(5) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan kanatlı hayvan hareketlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarış atlarının nakillerinde pedigri/pasaportun bulundurulması zorunludur.”

ESKİ 13. MADDE (1) İşletmesi Bakanlık veri tabanına kayıtlı, işletme tescil belgesi bulunan pedigrili/pasaportlu yarış atlarının ilçe içi nakillerinde pedigri/pasaportun bulundurulması zorunludur. İl veya ilçeler arası sevklerinde pedigri/pasaport kontrol edildikten sonra veteriner sağlık raporu düzenlenir.

YENİ 13. MADDE (1) “(1) Yarış atlarının nakillerinde pedigri/pasaportun bulundurulması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığının adı “Hayvanların Yüklenmesi, Boşaltılması ve Taşınması” olarak değiştirilmiştir.

ESKİ 4. BÖLÜM BAŞLIĞI “Hayvanların yüklenmesi, boşaltılması ve taşınması, Hayvan Sürülerinin Hareketleri”

YENİ 4. BÖLÜM BAŞLIĞI “Hayvanların Yüklenmesi, Boşaltılması ve Taşınması”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

KALDIRILAN 16. MADDE –

(1) İller mera ve yaylalara araçla veya yaya olarak hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yolları İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç Ocak ayı başında ilan ederler. Sürülerin bu güzergâh ve yolları takip etmeleri zorunludur.

(2) Hayvan sahipleri her çeşit damızlık, besi ve çift hayvanları için mera ve kışlaklarına hareketten önce bulundukları yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunur. Hayvanlarda salgın ve bulaşıcı hastalık bulunmadığı muayene sonucu anlaşılanlara, bu Yönetmelikte belirtilen nakil belgeleri ile ilçe içi ya da ilçeler ve iller arası hareketlerine müsaade edilir. Bulaşık ve salgın hastalık bulunan veya hastalıktan şüphe edilen hayvanların hareketleri hastalığın sönmesine veya şüphenin giderilmesine kadar geciktirilir.

(3) İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Parçalama tesislerinden parçalama yapılarak ambalajlanan” ibaresi “26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında ambalajlanan ve etiketlenen ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereği tanımlama işareti taşıyan” olarak değiştirilmiştir.

ESKİ MADDE 21 (3) – Parçalama tesislerinden parçalama yapılarak ambalajlanan et sevklerinde veteriner sağlık raporu aranmaz. Evcil tırnaklı hayvanların etlerinin ambalajlanıp paketlenmeden küçük parçalar veya kıyma halinde nakline izin verilmez.

YENİ MADDE 21 (3) – “26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında ambalajlanan ve etiketlenen ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereği tanımlama işareti taşıyan” et sevklerinde veteriner sağlık raporu aranmaz. Evcil tırnaklı hayvanların etlerinin ambalajlanıp paketlenmeden küçük parçalar veya kıyma halinde nakline izin verilmez.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ 22. MADDE BAŞLIK “Deri, bağırsak, sakatat, kan, tırnak ve kemik nakilleri”

YENİ 22. MADDE BAŞLIK “Deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemik nakilleri

ESKİ MADDE 22 – (1) Deri, bağırsak, sakatat, kan, tırnak ve kemiklerin ilçe içi nakillerinde bu ürünlerin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmi veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden il veya ilçeler arasında yapılacak deri, bağırsak, sakatat, kan, tırnak ve kemik nakillerinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resmi veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.

(2) Kişisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen derilerin ilçe içi nakli Bakanlıkça belirlenen nakil beyannamesi ile yapılır. İl veya ilçeler arasında yapılacak nakillerde nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilir.

YENİ MADDE 22 – (1) Deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemiklerin il içi nakillerinde bu ürünlerin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden iller arasında yapılacak deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemik nakillerinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resmî veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.

(2) Kişisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen derilerin il içi nakli, nakil beyannamesi ile yapılır. İller arasında yapılacak nakillerde, nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(f)” ibaresi “(e)” olarak değiştirilmiştir.

ESKİ MADDE 31. MADDE (2) İşletmesine getirdiği hayvanların nakillerinde bulundurması gereken belgeleri, il/ilçe müdürlüğüne yapacağı bildirime kadar saklamayan ve istenildiğinde görevlilere ibraz etmeyen hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır.

YENİ MADDE 31. MADDE (2) İşletmesine getirdiği hayvanların nakillerinde bulundurması gereken belgeleri, il/ilçe müdürlüğüne yapacağı bildirime kadar saklamayan ve istenildiğinde görevlilere ibraz etmeyen hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Gereği bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla…

Other News


Proje Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

İl Müdürümüz Erkan Alkan başkanlığında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça’nın katılımıyla proje değerlendirme toplantısı düzenlendi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: "SON 18 YILDA, HAYVANCILIĞA REEL RAKAMLARLA 73 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

SÜTAŞ Doğu ve Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri Analizi Lansmanı yapıldı.

Lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tonu geçti

Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.​

TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD'dan ortak açıklama

TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin önceliğinin fiyat istikrarı olduğu vurgulandı. ​

TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.​

Announcements


SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı...

BALIKESİR TİCARET BORSASI 04.12.2020 GÜNLÜK BÜLTENİ

04.12.2020 ARALIK 2020 tarihine ait günlük bültenimiz yazımız ekinde bilgilerinize arz olunur.

NEWS
ANNOUNCEMENTS
TENDERS
EVENT CALENDAR
PROJECTS
ACTİVİTY REPORTS
REGISTRATION PROCEDURES
PUBLICATIONS
WE IN THE PRESS
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Which platform would you like to hear about the developments of our stock exchange