bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz,

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Kasım 2020 tarih 31318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2 Aralık 2011 tarih 28130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

Eski 4. MADDE – “(ç) Hayvan pasaportu: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, veri tabanından alınan imzalı ve onaylı belgeyi,

Yeni 4. MADDE – “ç) Hayvan pasaportu: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından imzalı olarak veya elektronik ortamda düzenlenen belgeyi,”

Eklene BENT “m) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu: 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş komisyonları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3” ibareleri “6” olarak değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından alınan kararla, ilin coğrafi yapısı, personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan sığır cinsi hayvanlar, birinci fıkrada belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın tanımlanır. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararları takvim yılını kapsar. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı alınması durumunda 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendinde yer alan annesinin bireysel tanımlama numarası aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sığır cinsi hayvanlarda tanımlama döneminin bir yıla kadar uzatılması için izin verilmesi

Eski MADDE 16 – (1) Süt üretiminde kullanılmayan emziren ineklerin buzağılarına küpe uygulamasında; 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen koşullara uymak şartıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzaması için bu işletmelere altı aya kadar İl/İlçe Müdürlüğü tarafından izin verilir.

Yeni MADDE 16 – (1) Doğal afet veya mücbir sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanamayan sığır cinsi hayvanlar ile süt üretiminde kullanılmayan emziren ineklerin buzağılarına küpe uygulamasında, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen koşullara uymak şartıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzaması için bu işletmelere bir yıla kadar İl Müdürlüğü tarafından izin verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eklenen BENT “ç) Doğal afet veya mücbir sebeplerden dolayı bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlama yapılamayan işletmeler.”

Eski MADDE 17 “(2) Kulak küpesi takılan her bir buzağının işletmede annesinin bulunması ve veri tabanında kayıtlı olması gerekir.

Yeni MADDE 17 “(2) 16 ncı maddede belirtilen koşulları taşıyan işletmelerdeki hayvanların küpelenmesinde 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendinde yer alan annesinin bireysel tanımlama numarası aranmaz.”

Kaldırılan MADDE 17 “(4) İl Müdürlüğü, küpeleme döneminin uzatıldığı işletmeleri ve eğer varsa ilave kriterleri Genel Müdürlüğe bildirir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ 18. MADDE BAŞLIĞI “Altı aylığa kadar tanımlanan sığır cinsi hayvanların veri tabanına kaydı”

YENİ 18. MADDE BAŞLIĞI “Bir yıla kadar tanımlanan sığır cinsi hayvanların veri tabanına kaydı

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı, birinci fıkrasının ilk cümlesi ve birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski 19. Madde BAŞLIĞI “Altı aylığa kadar sığır cinsi hayvanların tanımlanması koşulları”

Yeni 19. Madde BAŞLIĞI “Bir yıla kadar sığır cinsi hayvanların tanımlanması koşulları”

Eski 19. MADDE “(1) 16 ncı madde ile izin verilen işletmelerde, buzağılara tahsis edilen kulak küpeleri en geç altı aya kadar aşağıdaki durumlarda takılır.

Yeni 19. MADDE “ (1) “16 ncı madde ile izin verilen işletmelerde, buzağılara tahsis edilen kulak küpeleri en geç bir yıla kadar aşağıdaki durumlarda takılır.”

Eski 19. MADDE “(1) “a) Yirmi bir ile yüz seksen günlük yaş arasındaki hayvanlar.

Yeni 19 MADDE “(1) “a) Altı ay ile bir yıllık yaş arasındaki hayvanlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; göçerler veya mera hayvancılığı için İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunulması hâlinde doksan gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski 21. MADDE (1) Hayvan sahibi, tanımlanan bir sığır cinsi hayvanın kulak küpelerinin birinin ya da ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse otuz gün içinde; göçerler veya mera hayvancılığı için İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunulması hâlinde doksan gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşlara müracaat eder ve kaybolan ya da silinen kulak küpesi veya küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını içeren yenisi veya yenileri takılır.

Yeni 21. MADDE (1) Hayvan sahibi, tanımlanan bir sığır cinsi hayvanın kulak küpelerinin birinin ya da ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse otuz gün içinde; ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşlara müracaat eder ve kaybolan ya da silinen kulak küpesi veya küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını içeren yenisi veya yenileri takılır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “sığır cinsi hayvanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “il dışı” ibaresi eklenmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski 23. MADDE (5) Sığır cinsi hayvanların işletme değiştirmelerinde bildirim süresi içerisinde çıkış veya varış bildirimi yapılmadığının tespit edilmesi halinde, işletme sahiplerine Kanuna göre idari para cezası uygulanır.

Yeni 23. MADDE (5) Sığır cinsi hayvanların il dışı işletme değiştirmelerinde bildirim süresi içerisinde çıkış veya varış bildirimi yapılmadığının tespit edilmesi halinde, işletme sahiplerine Kanuna göre idari para cezası uygulanır.

Eski 23. MADDE “(6) Hayvan sahiplerine; işletmesine belgeli olarak geldiği tespit edilen hayvanlarını bildirim süresi içerisinde bildirmemesi nedeniyle Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği, hayvanların belgesiz olarak geldiği tespit edilirse Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği, canlı hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması halinde hayvan başına idari para cezası uygulanır.

Yeni 23. MADDE “(6) Hayvan sahiplerine; işletmesine belgeli olarak geldiği tespit edilen hayvanlarını bildirim süresi içerisinde bildirmemesi veya hayvanların belgesiz olarak geldiği tespit edilirse Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır.”

Eski 23. MADDE “(8) İşletme ziyaretinde hayvanların işletmeden ayrıldığı ve bildirim süresi içinde hareket bildirimlerinin yapılmadığının tespiti halinde, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (e) bendi hükmü gereği gerekli bildirimde bulunmadığından dolayı hayvan sahibine idari para cezası uygulanır.

Yeni 23. MADDE “(8) İşletme ziyaretleri veya aşılama çalışmaları sırasında; bu maddenin altıncı ve yedinci fıkraları, 8 inci maddede belirtilen hayvan sahibinin sorumluluk ve yükümlülükleri ile 70 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın; ölen veya kesilen hayvanların, ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesim işlemleri veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen tespit edilemeyen ancak işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri Bakanlıkça belirlenen işletmeye veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen bulunan ancak il içinde başka işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri fiilen bulundukları işletmeye veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen bulunan ancak il dışında başka bir işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulandıktan sonra fiilen bulundukları işletmeye veri tabanında kaydedilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “yedi” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

Eski 25. MADDE (1) Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.

Yeni MADDE 25 – (1) Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek otuz gün içinde en yakın İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski 28. MADDE “(3) İşletme kayıt defteri/formu, tanımlanan ve tescil edilen her bir işletmeye İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Ek-2’de belirtilen şekilde düzenlenerek hayvan sahibine teslim edilir. İşletmeye ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu, elle yazılı formda veya bilgisayar ortamında tutulur, en az üç yıl saklanır ve İl/İlçe Müdürlüğü tarafından talep edilmesi hâlinde hayvan sahibi tarafından ibraz edilir.

Yeni 28. MADDE “(3) İşletme kayıt defteri/formu, Ek-2’de belirtilen şekilde düzenlenir. İşletmeye ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu, elle yazılı formda veya bilgisayar ortamında tutulur, en az üç yıl saklanır ve İl/İlçe Müdürlüğü tarafından talep edilmesi hâlinde hayvan sahibi tarafından ibraz edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski MADDE 29 “(1) (1) Sığır cinsi hayvanlara ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu kaybolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise, hayvan sahipleri bildirim süresi içinde durumu yazılı olarak ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir. İl/İlçe Müdürlüğü veri tabanındaki kayıtları inceler ve uygun bulunması durumunda bu tür işletmeler için yeniden işletme kayıt defteri/formu verir.

Yeni MADDE 29 “(1) Sığır cinsi hayvanlara ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu kaybolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise, hayvan sahipleri bildirim süresi içinde durumu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, işletme kayıt defteri/formu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski 41. MADDE “(1) İşletmenin bağlı bulunduğu yerdeki İl/İlçe Müdürlüğü tarafından müracaatı uygun bulunarak değerlendirilen, işletme veya işletmeleri tanımlanan hayvan sahibine işletme tescil belgesi, işletme kayıt defteri/formu ve işletme plakası teslim edilir.

Yeni 41. MADDE “(1) İşletmenin bağlı bulunduğu yerdeki İl/İlçe Müdürlüğü tarafından müracaatı uygun bulunarak değerlendirilen, işletme veya işletmeleri tanımlanan hayvan sahibine işletme tescil belgesi, ve işletme plakası teslim edilir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski MADDE 70 “(1)  (1) Hayvan sahibi, sığır cinsi hayvanların doğum, ölüm, işletmede zorunlu kesim ve hareketlerini yedi gün içinde, kendisine ve işletmesine ait bilgileri otuz gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.

Yeni MADDE 70 “(1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan sığır cinsi hayvan hareketlerini, ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün, doğumlarını 6 ay içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir. Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Other News


Proje Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

İl Müdürümüz Erkan Alkan başkanlığında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça’nın katılımıyla proje değerlendirme toplantısı düzenlendi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: "SON 18 YILDA, HAYVANCILIĞA REEL RAKAMLARLA 73 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

SÜTAŞ Doğu ve Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri Analizi Lansmanı yapıldı.

Lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tonu geçti

Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.​

TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD'dan ortak açıklama

TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin önceliğinin fiyat istikrarı olduğu vurgulandı. ​

TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.​

Announcements


SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliğinde 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı...

BALIKESİR TİCARET BORSASI 04.12.2020 GÜNLÜK BÜLTENİ

04.12.2020 ARALIK 2020 tarihine ait günlük bültenimiz yazımız ekinde bilgilerinize arz olunur.

NEWS
ANNOUNCEMENTS
TENDERS
EVENT CALENDAR
PROJECTS
ACTİVİTY REPORTS
REGISTRATION PROCEDURES
PUBLICATIONS
WE IN THE PRESS
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Which platform would you like to hear about the developments of our stock exchange